Flussfahrt 2023 01.07.-08.07.2023

Tag 1 Bus Wil - Trier (18:00 Leinen los) Ankunft 23:30 Bernkastel

Tag 2 Bernkastel bis 13:00 Ankunft Beilstein 19:00

Tag 3 Bis 08:00 in Beilstein

Tag 4 Vormittags Ankunft in Budapest

Tag 5 Budapest / Retourfahrt / Basilika Esztergom

Tag 6 Morgens Ankunft in Bratislava

Tag 7 Morgens Ankunft in Dürnstein

Tag 8 Trier - Wil